banner
banner
banner
banner

LRQA

LRQA

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΙΣΚΟ

 ΗLRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) είναι ένας Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρι­σης με ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης, επαλήθευσης και εκπαίδευσης σε εταιρείες από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

 Η LRQA ιδρύθηκε το 1985 ως θυγατρική του Lloyd’s Register Group. Το γεγονός ότι ανήκει σε έναν Οργανισμό με ηγετική παρουσία σε διεθνές επίπεδο και με πολυετή εμπειρία σε πλήθος επιχειρηματικών κλάδων, της επιτρέ­πει να αναλύει το επιχειρείν γενικά και τον κλάδο δραστη­ριοποίησης της εκάστοτε εταιρείας ειδικά, με μία διευρυμέ­νη οπτική πιο ολοκληρωμένη, πιο διορατική, πιο ευέλικτη.

Μέσω της φιλοσοφίας ‘Business Assurance’ που έχει υι­οθετήσει, βοηθά τους Οργανισμούς να διαχειριστούν τα συστήματα τους και το επιχειρηματικό τους ρίσκο, βελτιώ­νοντας και προστατεύοντας παράλληλα την παρούσα, αλλά και τη μελλοντική επίδοση τους. Για την LRQA, η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης δεν αφορά απλά στην έκδοση πιστοποιητικών, αλλά σε μία συνολική προσέγγιση που επι­τρέπει την κατανόηση των κινδύνων, την αναγνώριση πιθα­νών λύσεων και την εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων.

Στα 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας της, η LRQA έχει πι­στοποιήσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο. Σήμερα μετρά πάνω από 45.000 πελάτες, με πε­ρισσότερα από 60.000 πιστοποιητικά, σε περισσότερες από 120 χώρες.

Στην Ελλάδα, η LRQA λειτουργεί με επιτυχία από το 1990. Στο πελατολόγιο της εντάσσονται τόσο πολυεθνικές, όσο και δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον κορμό του ελληνικού επιχειρείν.

 Σήμερα n LRQA έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και παρέχει υπηρεσίες ως προς πλήθος προτύπων, μεταξύ των οποίων IS09001 για την ποιότητα, IS014001 για το περιβάλλον, 0?1SAS18001 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ISO27001 για την Ασφάλεια Πληροφοριών, ISO28000 νια την Ασφάλεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, SA8000 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, BS25999 για την Επιχειρηματική Συνέχεια κ.α.

Ιδιαίτερα στο χώρο των τροφίμων και στον τομέα της πρω­τογενούς παραγωγής (φυτικής και ζωικής), π LRQA καλύ­πτει ευρύτατο φάσμα προτύπων και προδιαγραφών όπως HACCP, ISO22000, ISO/TS22002 (πρώην PAS220), FSSC22000, BRC, IPS, AGRO-2, AGRO-3, GlobalGap, NON-GMO, FAMI-QS, ISO22005 κ.α.

Related posts