banner
banner
banner

ΤΙ ΕIΝΑΙ Η ΟΙΚΟΤΕΧΝIΑ ;

ΤΙ ΕIΝΑΙ Η ΟΙΚΟΤΕΧΝIΑ ;

Οικοτεχνία είναι κλάδος του δευτερογενούς τομέα παραγωγής που λειτουργεί στο πλαίσιο της κατοικίας μιας οικογένειας χρησιμοποιώντας την εργατική δύναμη των μελών της. Τα προϊόντα που παράγονται προέρχονται αποκλειστικά από τη μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων ιδίας παραγωγής, με σκοπό τη δημιουργία ενός  τελικού προϊόντος προς εκμετάλλευση και διάθεση στον καταναλωτή.

ΠΩΣ ΟΡIΖΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΤΕΧΝIΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦIΑ ;

Στην κτηνοτροφία, η οικοτεχνία ή ιδιοπαραγωγή ορίζεται ως η παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων από τον κτηνοτρόφο με χρήση ποσότητας γάλακτος που προέρχεται από δικά του ζώα για τη διάθεση των προϊόντων του στην τοπική αγορά. Για την παραγωγή προϊόντων οικοτεχνίας, η ποσότητα γάλακτος δεν μπορεί να ξεπερνά ημερησίως τα 300 kg.

ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕI Ο ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ ΝΑ ΔΙΑΘEΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΑ ΤΟΥ;

Τα σημεία διάθεσης του τελικού προϊόντος μπορούν να είναι στο νομό της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Ενδεικτικά, τα σημεία διάθεσης μπορούν να είναι: η έδρα της κτηνοτροφικής μονάδας, οι περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), οι λαϊκές αγορές, οι αγορές παραγωγών καθώς και οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕI ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕI Η ΟΙΚΟΤΕΧΝIΑ ;

Το κτίριο που πρόκειται να εγκατασταθεί η οικοτεχνία μπορεί να βρίσκεται είτε στο οικόπεδο της κτηνοτροφικής εγκατάστασης είτε στο οικόπεδο της κατοικίας του κτηνοτρόφου.

Για την κατασκευή του κτιρίου (Tyrobox®kit) που θα στεγάσει την οικοτεχνία απαιτούνται: έκδοση οικοδομικής άδειας, εγκρίσεις από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και αδειοδότηση για τη νόμιμη λειτουργία της. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα παρακάτω: ολοκλήρωση κατασκευής του κτίσματος με τα απαραίτητα μηχανήματα παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων, έκδοση άδειας λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας και εγγραφή στο «ΚΗΜΟ»- Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας από τον δικαιούχο, όπου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr) για τη λήψη μοναδικού αριθμού τυροκομείου της επιχείρησης.

ΠΟΙΕΣ ΕIΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟI Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ;

Ο χώρος της παραγωγικής μονάδας οικοτεχνίας που πρόκειται να παρασκευάσει τυροκομικά προϊόντα, πρέπει να είναι διακριτός, να διαθέτει όλον τον αναγκαίο για την παραγωγή εξοπλισμό, να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής ώστε να αποτρέπονται τυχόν επιμολύνσεις και να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών. Σύμφωνα με την Υ.Α. 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/Β/22-12-2014), άρθρο 6 και 2, «Εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων» ισχύουν τα εξής:

1. Η θύρα εισόδου Α΄ υλών, βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, προσωπικού και η θύρα εξόδου τελικών προϊόντων και προσωπικού δύναται να είναι κοινές.

2. Επιτρέπεται η μη τήρηση της γραμμικής ροής.

3. Επιτρέπεται η χρήση κοινού εξοπλισμού για την πλύση τόσο των τροφίμων όσο και των χεριών.

4. Η είσοδος και η έξοδος δύναται να γίνεται απευθείας από τον χώρο παραγωγής.

5. Ελλείψει χωριστού χώρου επιτρέπεται ο καθαρισμός, η απολύμανση και η αποθήκευση των σκευών εντός του χώρου παραγωγής.

6. Επιτρέπεται η αποθήκευση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων στον ίδιο ψυκτικό θάλαμο.

7. Επιτρέπεται η αποθήκευση των προϊόντων καθαρισμού σε ειδικό για το σκοπό αυτό ερμάριο τοποθετημένο εντός του χώρου παραγωγής.

8. Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αποδυτηρίων.

ΠΟΙΑ ΕiΝΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣiΑ ;

Η ισχύουσα νομοθεσία για την οικοτεχνία είναι η εξής: Υ.Α. 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/Β/22-12-2014), Υ.Α.4912/120862/05.11.2015, Υ.Α. 1483/74804/10.07.2017, Υ.Α. 345/23924/02.03.2017, Εγκύκλιος 2309/73257/27. 06.2016, Κανονισμοί (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ;

Σήμερα, υπάρχει ένα Ελληνικό καινοτόμο προϊόν, το «Tyrobox®Kit», πατέντα της εταιρίας Belgomilk, που μπορεί να το προμηθευτεί και να το υποστηρίξει ακόμη και ο πιο μικρός παραγωγός. Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος, γαλακτοπαραγωγός που θέλει να ασχοληθεί με την τυροκομία σε επίπεδο οικοτεχνίας μπορεί να αποκτήσει ένα πλήρες εξοπλισμένο τυροκομικό εργαστήρι οικοτεχνίας «Tyrobox®Kit» που πληροί τις απαιτήσεις των κανονισμών και τους κανόνες υγιεινής. Ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αποφύγει όλη την γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία στις υπηρεσίες, μπορεί να το προμηθευτεί έτοιμο από την εταιρία Belgomilk, με όλες τις απαιτούμενες άδειες που χρειάζονται όπως: πολεοδομική άδεια του κτιρίου, άδεια λειτουργίας της οικοτεχνίας, αριθμό τυροκομείου. Το «Tyrobox®Kit» είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση τυποποιημένης τυροκομίας, αποτελεί την οικονομικότερη λύση στην αγορά, και εξασφαλίζει στον ενδιαφερόμενο ένα επιπλέον εισόδημα καθώς και τη δυνατότητα να μπορεί να διαχειριστεί μόνος του την παραγωγή του χωρίς μεσάζοντες. Το «Tyrobox®Kit» διαθέτει τα εξής μηχανήματα: παγολεκάνη, βραστήρα, αντλία, πήκτρα, τυροτράπεζα, λάντζα, ράφια, ψυγείο και θάλαμο ωρίμανσης. Είναι σχεδιασμένο σε μορφή προκατασκευασμένου κτιρίου, ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί πολύ εύκολα να το κατασκευάσει ακόμη και μόνος του, προσφέροντας έτσι ευκολία και οικονομία.

Κυριακή Λουκμά

Πολιτικός Μηχανικός στην Belgomilk www.belgomilk.gr

Related posts