banner
banner
banner
banner

Τα θερμοκήπια συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Τα θερμοκήπια συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες αποτελούν μια δυναμική έκφραση της πρωτογενούς παραγωγής. Ιδιαίτερα σήμερα με τα διάφορα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής Γεωργίας (νέα ΚΓΠ) οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο και ταυτόχρονα σημαντικό παράγοντα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ακόμη και για περιοχές οι οποίες παραδοσιακά έχουν σχέση μόνο με μεγάλες καλλιέργειες, όπως η περιοχή της Θεσσαλίας.

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν περίπου 55.000 στρέμματα με θερμοκηπιακές καλλιέργειας.

Το εντυπωσιακό είναι πως πριν από 20 χρόνια υπήρχαν 40.000 στρέμματα δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια τα θερμοκήπια στην Ελλάδα αυξήθηκαν ελάχιστα. Στην Ισπανία η έκταση των θερμοκηπίων ξεπερνά τα 600.000 στρέμματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αλμερίας στη Νότια Ισπανία όπου υπάρχουν σήμερα 250.000 στρέμματα θερμοκηπίων που αναπτύχθηκαν από το 1980 και μετά.

Εντυπωσιακό είναι το μέγεθος της έκτασης θερμοκηπίων και στη γειτονική μας Τουρκία στην οποία σήμερα υπάρχουν 400.000 στρέμματα με σημαντικό μέρος της παραγωγής τους, μάλιστα, να κατευθύνεται στην ελληνική αγορά!

«Ενθαρρυντικό σημάδι βέβαια είναι η κατασκευή μεγάλων σύγχρονων μονάδων τα τελευταία χρόνια τα οποία αξιοποιούν και εναλλακτικές μορφές ενέργειας», επεσήμανε ο Θωμάς Μπαρτζάνας, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και συντονιστής της πλατφόρμας Αγροδιατροφής της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ο ίδιος, εξηγεί ότι η Ελλάδα διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για σημαντική αύξηση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών:

  • Πολύ καλές κλιματικές συνθήκες.
  • Εύκολη πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης λόγω της γεωγραφικής της θέσης.
  • Σημαντικές ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τα συμβατικά καύσιμα (βιομάζα, γεωθερμία).
  • Σημαντική τεχνογνωσία από εξειδικευμένα εργαστήρια. Για να γίνει, όμως, δυνατή και οικονομικά βιώσιμη η ανάπτυξη των θερμοκηπίων θα πρέπει να γίνει εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την υιοθέτηση τεχνικών και τεχνολογιών προσαρμοσμένων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφορία των αγροτικών οικοσυστημάτων οι οποίες θα στοχεύουν:
  • Στη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων με χρήση νέων τεχνικών καλλιέργειας (υδροπονία, νέα υποστρώματα, σύσταση και διαχείριση θρεπτικών διαλυμάτων).
  • Στη μείωση των εισροών ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση βιομάζας και λοιπών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καλύτερη διαχείριση μικροκλίματος).
  • Στη μείωση των χημικών εισροών (ολοκληρωμένη παραγωγή, δίχτυα εντομοστεγανότητας, φωτοεκλεκτικά υλικά κάλυψης).
  • Στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων (κλειστά υδροπονικά συστήματα).
  • Στην αναδιάρθρωση του φυτικού κεφαλαίου (δοκιμή νέων ποικιλιών).
  • Στην ιχνηλασιμότητα, τυποποίηση και πιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων.

Κάτι τέτοιο ωστόσο προϋποθέτει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στη διαδικασία της παραγωγής, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει σε θερμοκήπια φιλικότερα στο περιβάλλον.

Η υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία, η οποία αναπτύχθηκε στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, δεν μπορεί να μεταφερθεί κατευθείαν στη Μεσόγειο (σχετικά αποτυχημένα παραδείγματα υπάρχουν και στη χώρα μας), καθώς είναι συχνά ακατάλληλη για τις συνθήκες και τα προβλήματα που συναντώνται στην περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης.

Ερευνητές και καλλιεργητές είναι πλέον πεπεισμένοι πως τα θερμοκήπια πρέπει να σχεδιάζονται ειδικά για την κάθε περιοχή και περιβάλλον του θερμοκηπίου μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά ακολουθώντας ορισμένους απλούς κανόνες στη διαχείρισή του.

«Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ως επιχείρηση πλέον και όχι ως «παραδοσιακή» αγροτική απασχόληση δείχνουν το μέλλον στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Για να καταστεί, όμως, δυνατή η ενδυνάμωση του κλάδου των θερμοκηπίων στη βάση μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής και αειφορικής γεωργίας είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός σύγχρονου θερμοκηπίου κατάλληλου για τις μεσογειακές συνθήκες και εξοπλισμένου με καινοτόμες τεχνολογίες που θα το καθιστούν βιώσιμο και φιλικό στο περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Μπαρτζάνας.

 

Πληροφορίες: Θωµάς Μπαρτζάνας

Τηλ.: 24210 967 48, 24210 967 44, Fax: 24210 967 50

E-mail: bartzanas@ireteth.certh.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟ-

ΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελάς, 3ος όροφος

Τ.Κ. 38221, Βόλος

Related posts