banner
banner
banner
banner

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΚΟΛΕΓΙΟ ΠΕΡΡΩΤΗΣ

Από τη γνώση στην πράξη!

Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλο­νίκη. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτο­βάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το Κολέγιο Περρωτής. Παράλληλα στη Σχολή λειτουργεί και το εκπαιδευτικό αγρόκτημα αποτελώντας ένα «ζωντανό» εργαστήριο όπου μαθητές όλων των ηλικιών, πραγματο­ποιούν πρακτική άσκηση στη φυτική και ζωική παραγωγή, στην αγροτική οικονομία, στη διαχείριση φυσικών πόρων καθώς και στην τεχνολογία τροφίμων και ποτών.

Κολέγιο Περρωτής

Το Κολέγιο Περρωτής ιδρύθηκε το 1996 και αποστολή του είναι η εκπαίδευση ηγετών για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα, τη νοτιανατολική Ευρώπη και πέρα από αυτή. Το βασικό εκπαιδευτικό του πρόγραμμα εφαρμόζεται στην αγγλική γλώσσα, προσφέροντας πτυχίο BSc (Hons) και προετοιμάζει τους σπουδαστές του να αναλάβουν θέσεις στελεχών διοίκησης στους τομείς των επιστημών ζωής, τεχνολογίας τροφίμων, γεωργίας και διατήρησης φυσικών πόρων.

Στο Κολέγιο Περρωτής λειτουργούν επίσης τα εξής τμήματα:

  • Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής
  • Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας
  • Κέντρο Ελιάς Κρίνος

Ειδικότητες

Η κατεύθυνση Διεθνής Επιχειρηματικότητα (International Business) περιλαμβάνει τις ειδικότητες Μάρκετινγκ στη Βιομηχανία Τροφίμων και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η

κατεύθυνση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των επιχειρημα­τικών και διαχειριστικών γνώσεων και δεξιοτήτων των φοι­τητών, με γνώμονα όμως την ευαισθησία για το φυσικό περι­βάλλον, την πολιτιστική πολυμορφία, την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία στον αγροδιαιροφικό τομέα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν είτε τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε την απασχόλη­ση τους σε ένα μεγάλο εύρος πεδίων του αγροδιατροφικού τομέα, από τη μεταποίηση έως τις πωλήσεις και το ηλεκτρο­νικό εμπόριο, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση επιχειρήσεων και ανθρώπινων πόρων, την χρηματοδότηση και την οικονομική πολιτική. Και αυτή η κατεύθυνση είναι σε στενή επαφή με τις βιομηχανίες του αγροδιατροφικού τομέα, στις σπουδαιότερες από τις οποίες οι φοιτητές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να κάνουν πρακτική άσκηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να εμπλουτίσουν το βιογρα­φικό τους και να βιώσουν ένα αληθινό επαγγελματικό πε­ριβάλλον.

Η επιχειρηματική διάσταση των προγραμμάτων αναπτύσ­σεται σε συνεργασία με το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας, που δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να συμμετέχουν σε πραγματικές δράσεις συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι καθηγητές του τμήματος συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και κάθε χρόνο παράγουν σημαντικό δημοσιευμένο έργο σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Η κατεύθυνση Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημά­των (Environmental Systems Management) περιλαμ­βάνει τις ειδικότητες Γεωργία Ακριβείας και Διαχείριση Ζωικής Παράγωγης. Η κατεύθυνση δίνει έμφαση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και διαχειριστικών πρα­κτικών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Οι απόφοιτοι μας αποκτούν την κατάλληλη εκ­παίδευση και κατάρτιση, όχι μόνο για να απασχοληθούν σε σύγχρονες αγροτικές επιχειρήσεις, αλλά και να γίνουν οι μελλοντικοί εφαρμοστές της νέας γεωργίας, όπως διαμορ­φώνεται από τα νομοθετικά και περιβαλλοντικά πρότυπα (ΚΑΠ, Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής).

Στη νεοσύστατη κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Food Science and Technology) απασχολείται άριστα καταρτισμένο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, γνωστό στην επιστημονική κοινότητα και στη βιομηχανία. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα όπως μικροβιολογία, ποιότητα, ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων, διατροφή, βιοχημεία τροφίμων, επεξεργασία, συσκευασία και συντήρηση τροφίμων, οργανοληπτική αξιολόγηση και στατιστική, νομοθεσία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δη­μιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, όπου οι φοιτητές εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασί­ας: σύλληψη ιδέας, επιλογή συστατικών, σχεδιασμός γραμ­μής παραγωγής, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κα­θορισμός διάρκειας ζωής, δημιουργία νομότυπης ετικέτας, συσκευασία, οργανοληπτική αξιολόγηση και μάρκετινγκ. Η κατεύθυνση είναι σε στενή επαφή με τπ βιομηχανία τρο­φίμων και οε συνεργασία με το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας συμμετέχει επιτυχώς στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Κατά το τελευταίο έτος οι φοιτητές εκπο­νούν την ερευνητική τους πτυχιακή εργασία και πλήθος αυτών κοινοποιείται σε επιστημονικά συνέδρια και έγκρι­τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως το Food Research International και το Soft Matter. Η έρευνα του τμήματος είναι κυρίως εφαρμοσμένη και υπάρχουν συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτε­ρικό, όπως η Δωδώνη και η Aria Foods αντίστοιχα. Όλες οι παραπάνω δράσεις γνωστοποιούν το διδακτικό και ερευνη­τικό έργο της κατεύθυνσης και καθιστούν τους αποφοίτους μας ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Ακόμη, το Κολέγιο Περρωτής, από το Σεπτέμβριο του 2016, θα προσφέρει πρόγραμμα σπουδών και στην κατεύθυνση της Διαχείρισης του Εναλλακτικού Τουρισμού (Alternative Tourism Management), ενός τομέα ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και αυξανόμενο ενδια­φέρον, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ουσιαστικά πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα σπου­δών στο επίπεδο αυτό που θα παρέχεται στην ελληνική αλλά και βαλκανική επικράτεια και το οποίο θα προσφέρει στους φοιτητές επιστημονικές γνώσεις, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού και ανάπτυξης προορισμών ειδικού ενδι­αφέροντος τουρισμού, όπως γαστρονομικού, πολιτιστικού και αστικού τουρισμού αλλά και τουρισμού υπαίθριων δρα­στηριοτήτων αναψυχής σε υδάτινο και αλπικό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα είναι σε θέση να προ­χωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές ή να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως εργαζόμενοι ή/ και αυτοαπασχολούμενοι, στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του κλάδου (φορείς διαχείρισης προορισμών προβολή και μάρκετινγκ, ταξιδιωτικές και τουριστικές επιχειρήσεις, εκ­παίδευση), στον ιδιωτικό τομέα ή και σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα.

…στη Σχολή λειτουργεί και το εκπαιδευτικό

αγρόκτημα αποτελώντας ένα «ζωντανό» εργαστήριο όπου μαθητές όλων των ηλικιών, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σιη φυτική και ζωική παραγωγή, στην αγροτική οικονομία, στη διαχείριση φυσικών πόρων καθώς και στην τεχνολογία τροφίμων και ποτών.

Συνεργασίες Κολεγίου Περρωτής

Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής του Κολεγίου Περρωτής προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προ­γραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στους τομείς της Αγροδιατροφης, περιβάλλοντος, αγροτουρισμού. πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογι­ών και εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιεί ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Αμερικανικής Γεωρ­γικής Σχολής στις παρακάτω θεματικές κατηγορίες: Τεχνο­λογία και Βιοασφάλεια Τροφίμων, Γεωργική Παραγωγή και Τεχνολογία, Κτηνοτροφική Παραγωγή και Τεχνολογία, Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση, Πολιτισμός-Τέχνη και Διατροφή. Κάθε χρόνο, πάνω από 500 ενήλικες παρακο­λουθούν 40 διαφορετικές ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα

 δραστηριοτήτων του τομέα της Αγροδιατροφικής.

Επιπλέον, το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμ­βουλευτικής σε συνεργασία με άλλους ομοειδείς φορείς του εξωτερικού συμμετέχει σε ένα σημαντικό αριθμό διεθνών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ανάπτυξης ενώ συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες αναπτύσσοντας σημαντι­κές δράσεις στη συμβολαιακή γεωργία μέσω προγραμμά­των Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αξιοσημείωτες είναι οι συνεργασίες με την εταιρία McCain για την παραγωγή του «Καρπού Φροντίδας», την εταιρεία Μέλισσα-Κίκιζας, την εταιρεία TITAN-Sharrcem στο Κόσσοβο για την οργάνω­ση επιχειρηματικών δράσεων οικογενειακής μορφής, την εταιρεία Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ. για την επιχειρηματική πα­ραγωγή καπνού με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, κ.ά.

Οι παραπάνω συνεργασίες έχουν ως στόχο τη βιωματική εκπαίδευση των παραγωγών στην βελτιστοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής, την παραγωγή ποιοτικού προϊ­όντος και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Γραφείο συμβουλευτικής του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας & Καινο­τομίας & Κέντρο Ελιάς

Το Γραφείο Μελετών και Συμβουλευτικής του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε το 2012 και συνεργάζεται με το αντίστοιχο Κέντρο του IOWA State University. Σε συνδυασμό με τη βιωματική εκπαίδευση ενηλίκων παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και υπηρεσίες δικτύωσης και ανάπτυξης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη εξέλιξη τους. Ενδεικτικά, έχει συμβάλει στη δημιουργία 14 νέων καθετοποιημένων μονοπρόσωπων επιχειρηματικών δράσεων, ενώ παρέχει συμβουλές ανάπτυξης σε άλλες τόσες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το εύρος των υπηρεσιών του αφορά θέματα όπως: δημιουργία της επιχείρησης, τυποποίηση και σχεδί­αση παραγόμενων προϊόντων, σχεδίαση γραμμών παρα­γωγής, τεχνικό εξοπλισμό, έρευνα αγοράς, δικτύωση και επιλογή καναλιών διανομής, κ.ά.

Το Κέντρο Ελιάς Κρίνος του Κολεγίου Περρωτής ιδρύ­θηκε το 2013. Είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα ενώ υπάρχει στενή συνεργασία με το Κέντρο Ελιάς του University of California στο Davis των Η.Π.Α. Το Κέντρο Ελιάς Κρίνος στοχεύει στην ολιστική διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανά­δειξη της οικονομικής προστιθέμενης αξίας της επιτραπέ­ζιας ελιάς και του ελαιολάδου.

Πρόγραμμα «Recharging Greek Youth» του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος

Στο πλαίσιο των δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, το Κολέγιο Περρωτής, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Rutgers University των Η ΠΑ, ανέλαβε την υλοποίηση του προγράμματος «New Agriculture for a New Generation: Recharging Greek Youth to Revitalize the Agriculture and Food Sector of the Greek Economy*, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύ­ρος Νιάρχος. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους άνεργους νέους της Ελλάδας να εμπλακούν επιτυχη­μένα στον αγροδιατροφικό τομέα σαν εργαζόμενοι, νέοι επιχειρηματίες και αγρότες και να συνεισφέρουν με την δυναμικότητα και εξωστρέφεια τους στην ανάπτυξη του κλάδου και της οικονομίας γενικότερα. Μέχρι σήμερα, το Κολέγιο εκπόνησε σειρά μελετών σχετικά με αρωματικά φυτά, φρούτα, αμπελοκαλλιέργεια, προϊόντα κρέατος, αρτο­ποιία και ζαχαροπλαστική, αλλά και με αγροτουρισμό, ηλε­κτρονικό εμπόριο, μεσογειακή διατροφή και θερμοκοιτίδες φάρμας και επεξεργασίας τροφίμων. Στο άμεσο μέλλον, το πρόγραμμα προβλέπει δράσεις συμβουλευτικής και κατάρ­τισης σε όλη την επικράτεια.

Food, Taste & Society event

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, το Κολέγιο Περρωτής διοργανώνει ένα τριήμερο συνέδριο με τον τίτλο «FOOD, TASTE & SOCIETY», το οποίο αποτελεί «τόπο συνάντησης» τόσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και τον κλάδο των επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το συνέδριο αναπτύσσεται σε δύο ή περισσότερους άξονες, ανάλογα με την επικαιρότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Βασικός όμως άξονας είναι, όπως εξάλλου καταμαρτυρεί και ο τίτλος του, η φιλοσοφία του φαγητού, η εμπειρία της γεύσης και η σχέση τους με τις διάφορες πτυχές της κοινωνίας, την ιστορία, τη διπλωματία, τη γειτονία, την τέχνη, κοκ.

Φέτος, το συνέδριο έχει προγραμματιστεί για τις 13-15 Μαΐου 2016. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο συνέδριο είναι τα εξής:

  • Θεσσαλονίκη: Προορισμός για «ελίτ» τουρίστες. Εναλλα­κτικές δραστηριότητες προσέγγισης αυτής της κατηγορίας τουριστών.
  • Γαστρονομικός και ιστορικό/κοινωνικός τουρισμός με έμ­φαση στον εναλλακτικό τουρισμό.
  • Αφιερωμένη στις προτάσεις – ιδέες των σπουδαστών του Περρωτής.

Επιπλέον, το βράδυ της 14ης Μαΐου, οι επισκέπτες θα τα­ξιδέψουν νοερά σε πέντε χώρες της Μεσογείου, ικανοποι­ώντας τις γεύσεις τους με συνταγές βασισμένες στο ψάρι.

Για περισσότερες πληροφορίες επισπευτείτε την ιστοσελίδα μας στην διεύθυνση www.afs.edu.gr

Related posts